ارتباط با ما

بخش فروشگاه

سوالات فنی در خصوص راهنمای انتخاب گوشی و قیمت آن ارسال پیام به شماره  در یکی از پیام رسان های داخلی

و یا تماس با دفتر 

بخش اعتبارسنجی

سوال در مورد اعتبار سنجی و مدارک ضمانت و نحوه فروش اقساطی ارسال پیام به شماره  در یکی از پیام رسان های داخلی 

و یا تماس با دفتر 

بخش حسابداری

ارسال تصویر فیش واریزی اقساط و سوال در خصوص اقساط پرداختی و مانده بدهی به شماره  در یکی از پیام رسان های داخلی 

پاسخ فقط در وقت کاری